Nguyễn Phú Trọng » "Tổng Bí thư Chủ tịch nước xuất hiện trở lại"

Tổng Bí thư Chủ tịch nước xuất hiện trở lại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chỉ đạo hàng loạt vấn đề nóng!

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chỉ đạo hàng loạt vấn đề nóng!

14/05/2019Cả tháng trời dư luận nháo nhào theo các “vở kịch” về sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng do Lê Nguyễn Hương Trà, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đài, Tran Hung biên soạn. Nội dung thông tin sai lệch nhưng được biến hóa rất ly kỳ, tạo sự lo lắng thái quá và gây tâm lý xã hội...