Nguyễn Phú Trọng » "tinh gọn bộ máy Bộ Công an"

tinh gọn bộ máy Bộ Công an

Tinh gọn bộ máy: Đừng than khó, tất cả là do không muốn làm!

Tinh gọn bộ máy: Đừng than khó, tất cả là do không muốn làm!

04/05/2019Ở đời có câu, khi đã thật sự muốn, người ta sẽ tìm cách, còn chưa thật sự muốn, người ta chỉ luôn tìm lý do. Câu nói này chiếu vào thực trạng của các ban ngành về việc tăng lương, tinh giản biên chế và hiệu quả công việc sẽ thấy rất rõ! Với một bộ máy quản lý hành chính cồng kềnh, đã từ lâu...

Để tinh gọn bộ máy Bộ Công an thành công:  Xác định phải “hy sinh“

Để tinh gọn bộ máy Bộ Công an thành công: Xác định phải “hy sinh“

22/09/2018 | Tinh gọn bộ máy Bộ Công an là “một cuộc cách mạng về mặt tổ chức”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho rằng, tinh gọn bộ máy như vậy phải xác định sự “hy sinh”. Bộ Công an đã tích...