Nguyễn Phú Trọng » "Quyền tài sản"

Quyền tài sản

“Quyền tài sản của chúng ta còn rất yếu”

“Quyền tài sản của chúng ta còn rất yếu”

07/01/2019Các cải cách nhằm bảo vệ đầu tư tư nhân theo thị trường còn rất nhiều không gian để hoàn thiện. Tuần Việt Nam mở Diễn đàn “Vì Việt Nam hùng cường” với mong muốn thu nhận từ quý độc giả những ý kiến, bài viết về các giải pháp phát triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi...