Nguyễn Phú Trọng » "OpenDoors"

OpenDoors

Từ bản phúc trình hàng năm của Open Doors, nhìn rõ một âm mưu đê hèn

Từ bản phúc trình hàng năm của Open Doors, nhìn rõ một âm mưu đê hèn

07/02/2019Cứ mỗi dịp năm hết tết đến là OpenDoors (một tổ chức phi chính phủ) lại xuất chiêu tung bản báo cáo xếp hạng về cái gọi là ‘tình hình tự do tôn giáo trên thế giới trong năm qua’. Lần này, phần viết về Việt Nam tuy có đôi chút điều chỉnh song vẫn bám dày lớp bụi của những thành kiến tiêu cực, sự...