Nguyễn Phú Trọng » "kỷ luật tổ chức Đảng"

kỷ luật tổ chức Đảng

Tổ chức Đảng đánh giá cán bộ không đúng cũng phải chịu kỷ luật

Tổ chức Đảng đánh giá cán bộ không đúng cũng phải chịu kỷ luật

15/05/2018Nhiều ý kiến tán thành với việc tổ chức đảng bị kỷ luật, các đảng viên trong tổ chức đảng đó cũng coi như bị kỷ luật, không được quy hoạch, luân chuyển, đề cử, bổ nhiệm…Sáng 15/5, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo...