Nguyễn Phú Trọng » "chủ nghĩa cá nhân"

chủ nghĩa cá nhân

Ngăn ngừa suy thoái, chống chủ nghĩa cá nhân

Ngăn ngừa suy thoái, chống chủ nghĩa cá nhân

20/05/2018Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, công chức, của toàn Đảng, toàn dân hiện nay.  Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, trong bộ máy nhà...

“Vạch mặt, chỉ tên” biểu hiện mới của cá nhân chủ nghĩa

“Vạch mặt, chỉ tên” biểu hiện mới của cá nhân chủ nghĩa

18/05/2018 | Cá nhân chủ nghĩa” là biểu hiện đầu tiên trong 9 biểu hiện về suy thoái về đạo đức, lối sống đã được chỉ ra tại Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII) của Đảng  Về tăng cường xây dựng, chỉnh...

Phải sửa được 10 “bệnh” của cán bộ, đảng viên

Phải sửa được 10 “bệnh” của cán bộ, đảng viên

18/05/2017 | Trong cuộc chỉnh đốn Đảng lần này, toàn dân đang mong Đảng sẽ quét sạch được các bệnh của chủ nghĩa cá nhân mà Bác Hồ đã dạy. Sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở mọi người, nhất là cán bộ,...