Nguyễn Phú Trọng » "bôi nhọ cán bộ"

bôi nhọ cán bộ

Thế lực phản động luôn tìm cách lập “ma trận” thông tin vu khống Đảng, Nhà nước

Thế lực phản động luôn tìm cách lập “ma trận” thông tin vu khống Đảng, Nhà nước

09/04/2019Thời gian gần đây, một thủ đoạn mà các thế lực xấu, thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thường tiến hành là luôn tìm cách tạo nên các ma trận thông tin để đặt điều vu khổng Đảng, Nhà nước. Vì thế, cảnh giác, tỉnh táo đấu tranh với thông tin loại này trở thành một yêu cầu cấp...