Nguyễn Phú Trọng » Thời sự » Ngày làm việc thứ hai Hội nghị TW 9

(Thời sự) - Sáng 9/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

 Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận về Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chiều cùng ngày, trong phiên họp toàn thể, Ban Chấp hành Trung ương đã nghe đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định số 165-QĐ/TW của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Cũng trong chiều nay, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đọc các Tờ trình của Bộ Chính trị về: Dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đề án tổ chức Đảng bộ Ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp buổi chiều.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: