Nguyễn Phú Trọng » Đảng Cộng Sản Việt Nam » Khẳng định vai trò tham mưu quan trọng của Đảng về các chính sách kinh tế

(Đảng Cộng Sản Việt Nam) - Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương phải thực sự trở thành một trung tâm để thu hút trí tuệ, sự cộng tác, hợp tác của chuyên gia trong nước và ngoài nước để đóng góp cho sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, trước hết là phục vụ xây dựng các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. (Ảnh: HH)

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. (Ảnh: HH)

Đó là yêu cầu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra chiều 9/1.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2018, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành một khối lượng đề án rất lớn, có tầm chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trong năm 2018, đã chủ trì xây dựng và hoàn thành 7 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó có 4 đề án đã được Bộ Chính trị họp thông qua và ban hành nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; 3 đề án đã có sản phẩm gửi báo cáo Bộ Chính trị để bố trí họp vào quý 1/2019).

Trên cơ sở các đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là các nghị quyết có ý nghĩa nền tảng, then chốt đối với phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, một số đề án quan trọng khác do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì cùng đã trình Bộ Chính trị để ban hành các nghị quyết có tầm chiến lược, điển hình như Nghị quyết về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ trì, phối hợp nghiên khai nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Bộ Chính trị nhiều đề án về phát triển kinh tế địa phương, tiêu biểu là hoàn thành và trình Bộ Chính trị ban hành 2 nghị quyết về phát triển thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như tích cực tham gia thẩm định các đề án về phát triển Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Ban đã hoàn thành tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với 129 đề án, dự án, tờ trình về kinh tế – xã hội, văn bản quy phạm pháp luật. Đối với nhiều đề án lớn, Ban Kinh tế Trung ương đã có sự chủ động tham gia ngay từ đầu với các cơ quan chủ đề án, dự án, sớm tham gia đóng góp và cộng đồng trí tuệ nên ý kiến thẩm định có chất lượng ngày càng tốt hơn.

Trong năm 2018, Ban đã chủ động triển khai việc giám sát thực hiện 3 nghị quyết quan trọng về kinh tế của Hội nghị Trung ương khóa XII. Qua giám sát, Ban Kinh tế Trung ương đã phát hiện nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, đồng thời đề xuất một số giải pháp với Đảng, Quôc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, các địa phương kèm theo hàng trăm kiến nghị qua giám sát để gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý, tháo gỡ khó khăn để các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII thực sự phát huy hiệu quả trên thực tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Kinh tế Trung ương trong năm qua, nhất là trong việc tham mưu ban hành các Nghị quyết về kinh tế. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các nghị quyết về kinh tế tại các địa phương, đơn vị. “Việc chú trọng tăng cường và nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2018 là đúng hướng, góp phần quan trọng đưa nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống, tránh tình trạng “nghị quyết thì rất đúng, rất hay, rất trúng nhưng khó vào cuộc sống” – đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Đồng chí cũng đánh giá cao việc Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai có hiệu quả, thiết thực Quy chế phối hợp công tác với Ban cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan liên quan. Trong năm 2018, Ban Kinh tế Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ đã phối hợp tốt trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và thẩm định, tổ chức được nhiều diễn đàn cấp cao, hội thảo và triển lãm có quy mô lớn, phục vụ tốt cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

“Với kết quả đạt được trong 3 năm qua, Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện tốt vai trò, chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế – xã hội” – đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định.

Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng nhất trí với những mục tiêu mà Ban Kinh tế Trung ương đã đề ra. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lớn về kinh tế – xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế.

Bên cạnh các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác, Ban cần chủ động phát hiện, đề xuất các nhiệm vụ đột xuất, thực sự cấp thiết và có ý nghĩa đối với đất nước.

“Ban Kinh tế Trung ương phải thực sự trở thành một trung tâm để thu hút trí tuệ, sự cộng tác, hợp tác của chuyên gia trong nước và ngoài nước để đóng góp cho sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, trước hết là phục vụ xây dựng các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030. Các nghiên cứu của Ban phải rút ra được những bài học mới, đề xuất được chủ trương, chính sách mới để chuẩn bị cho văn kiện Đại hội” – đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đảng ta xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Trong thời tới, nhiệm vụ đối với Ban Kinh tế Trung ương là rất quan trọng và nặng nề, đồng chí đề nghị tập thể Ban Kinh tê Trung ương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

(Theo Đảng Cộng Sản)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: