Nguyễn Phú Trọng » Đảng Cộng Sản Việt Nam » Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết!

(Đảng Cộng Sản Việt Nam) - Gần đây, trên trang Blog phản động – Danlambao có đăng tải một bài viết tựa đề “Thế đứng nào cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong một trật tự mới của thế giới” do Thành Đỗ viết. Bài viết này đưa ra hàng loạt các thông tin mang tính chất quy chụp, bôi xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, tác giả có nêu luận điểm đầy xuyên tạc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đặt qyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng lợi ích quốc gia, dân tộc

Đi theo định hướng của Lênin, của Quốc tế Cộng sản, từ năm khi ra đời là năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập luôn luôn rèn luyện và lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ để giành được những thắng lợi vĩ đại.

Đó là của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, xóa bỏ nhà nước phong kiến, ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc tới thời đại của độc lập, tự do. Thắng lợi vĩ đại của 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa Xuân năm 1975, đã giải phóng dân tộc, thống nhất toàn vẹn đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tiếp tục vững bước và gặt hái những thắng lợi của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định “phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết”

Có thể nói, trong lịch sử của mỗi quốc gia, dù giai cấp nào đại diện cho quốc gia – dân tộc, trong bối cảnh đất nước bị giặc ngoại xâm, dân tộc trở thành nô lệ. Thì đều phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết và trước hết.

Điều này đã hoàn toàn đúng khi bắt đầu thành lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy mục tiêu độc lập dân tộc là hàng đầu, là quy luật, hợp lôgic phát triển của lịch sử, hợp với truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam để giành độc lập, tự chủ.

Kể từ tháng 5/1941, khi trở về nước, chủ trì Hội nghị Trung ương VIII, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ quan điểm về lợi ích dân tộc, Người nói: “Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Hội nghị TƯ VIII đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng khi hoàn cảnh lịch sử Nhật vào Đông Dương và khi thời cơ giành độc lập đang đến gần. Tư tưởng dân tộc cao nhất trong tình thế “nước sôi, lửa bỏng” lúc bấy giờ đã đạt được thắng lợi vĩ đại là cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ ràng một chân lý: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Xét cho đến cùng thì áp bức giai cấp là căn nguyên của áp bức dân tộc và là sự bất bình đăng trước các dân tộc. Dân tộc bị xâm lược thì giai cấp cũng chịu thân phận nô lệ. Đó chính là minh chứng rõ nét nhất của vấn đề lợi ích dân tộc trên hết, là sự sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh. Khi Người giải quyết được vấn đề căn nguyên của một dân tộc đang bị áp bức và đàn áp.

Khi giữ cương vị là lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phải đem hết sức dân, tài dân, của dân để làm lợi cho dân, dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân, bởi dân là gốc của nước. Dân là người đã không tiếc máu xương để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nước không có dân thì không thành nước. Nước do dân xây dựng nên, do dân đem xương máu ra bảo vệ, do vậy dân là chủ của nước.”

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong tư tưởng của mình lúc nào cũng chỉ có: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo – là vì mục đích đó. Đến lúc nhờ quốc dân đoàn kết, tranh được chính quyền, ủy thác cho tôi gánh việc Chính phủ, tôi lo lắng đêm ngày, nhẫn nhục cố gắng – cũng vì mục đích đó… Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”.

Vậy nên, qua tư tưởng của Người chúng ta đã hiểu rõ lợi ích cao nhất của dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn hướng tới chính là lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam có “vun vén cá nhân” và đặt quyền lợi lên trên lợi ích quốc gia, dân tộc?

Hơn 30 năm đổi mới kể từ năm 1986 tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ đánh rơi giá trị tư tưởng của Hồ Chí Minh, mà luôn luôn đề cao vấn đề lợi ích quốc gia – lợi ích dân tộc trên hết. Đảng xác định, đây là sự tổng kết có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự phát triển của tư duy mới về lợi ích quốc gia, dân tộc trong thời đại mới.

Sau chiến tranh và bước vào thời kỳ đổi mới, đứng trước những yêu cầu cấp bách để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế, phá thế bao vây, cấm vận của chủ nghĩa đế quốc và sự chống phá của các thế lực thù địch. Thì lợi ích quốc gia, dân tộc lúc bấy giờ đã chuyển từ trạng thái giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, sang trạng thái chăm lo đời sống, phát triển kinh tế, giữ vững nền độc lập chủ quyền thiêng liên của Tổ quốc.

Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị (1988) khoá VI đã khẳng định: “Lợi ích cao nhất của Đảng và nhân dân ta là phải củng cố và giữ vững hoà bình để tập trung sức xây dựng và phát triển kinh tế”. Điều đó đã minh chứng Đảng đã xác định lợi ích cao nhất của Tổ quốc ngay lúc đó là ổn định để phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, bảo đảm hòa bình, độc lập, dân chủ và phát triển.

“Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn”

“Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn”

Sau năm 1991 khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, Hội nghị Trung ương 3 khoá VII (6/1992) một lần nữa khẳng định vai trò và vị trí của lợi ích quốc gia, dân tộc thời kỳ mới, đó là: “nhanh chóng ra khỏi khủng hoảng, giữ vững và tăng cường ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập và tự do của Tổ quốc”.

Đại hội VIII một lần nữa khẳng định lợi ích quốc gia – dân tộc trong chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Quan điểm này được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX kế thừa và phát triển: “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia”.

Đại hội X lợi ích đó được khẳng định một lần nữa: “lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất”. Việc nêu rõ mục tiêu đối ngoại vì lợi ích quốc gia, dân tộc trong văn kiện Đại hội XI là sự khẳng định rõ hơn định hướng mới của chính sách đối ngoại trên cơ sở lợi ích – quốc gia, dân tộc.

Nhưng quan trọng hơn hết, đó là Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh hơn nữa, khi lấy lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng, là mục tiêu cao cả và quan trọng nhất.Cụ thể, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổng kết 30 năm đổi mới, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII đã nêu lên 5 bài học kinh nghiệm quý báu.

Thì bài học thứ 4, đó là: “phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết”, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biết phức tạp, tác động trực tiếp tới Việt Nam, mở ra cả cơ hội lẫn thách thức cho dân tộc.

Xuyên suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ trương, đường lối đối ngoại và trong từng thời kỳ lịch sử phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi quốc gia, dân tộc. Người Đảng viên và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc làm định hướng phát triển, lãnh đạo đất nước trong mọi hoàn cảnh lịch sử.

Thắng lợi vĩ đại từ Cách mạng tháng 8/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; đến thắng lợi trong chiến thắng Điện Biên Phủ; Đại thắng mùa xuân 1975; bảo vệ lãnh thổ biên giới trước 2 cuộc xâm lăng và phát triển kinh tế đất nước trong thời đại mới gặt hái nhiều thành công, chính là giá trị to lớn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: