Nguyễn Phú Trọng » Đảng Cộng Sản Việt Nam » Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động

(Đảng Cộng Sản Việt Nam) - Với việc lựa chọn 4 nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong 2 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

4 nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Chia sẻ về những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khối cơ quan Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực, chủ động và sáng tạo triển khai sâu rộng Chỉ thị gắn với công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện những nội dung của Chỉ thị được các cấp ủy trực thuộc triển khai với hình thức ngày càng phong phú, nội dung ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó, Đảng ủy Khối đã lựa chọn 4 nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện là: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Nâng cao chất lượng chi bộ; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác dân vận, tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Đồng thời, xác định lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm, đảng viên làm chủ thể hành động, lấy việc nâng cao đạo đức công vụ là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trong từng lĩnh vực để chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên để thực hiện trong toàn Đảng bộ gồm 12 chữ: “Trung thành-Trung thực- Đoàn kết-Tận tụy-Sáng tạo-Nêu gương”. Sự chỉ đạo quyết liệt đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc tuyên dương, khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 được Đảng ủy Khối quan tâm trong thời gian qua.

Việc tuyên dương, khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05
được Đảng ủy Khối quan tâm trong thời gian qua.

“Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong toàn Đảng bộ; việc thực hiện Chỉ thị đã trở thành nề nếp, thiết thực hơn, tránh phô trương, hình thức”. Đồng chí Sơn Minh Thắng khẳng định.

Đồng thời, việc thực hiện Chỉ thị cũng góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt đảng được tăng cường, nguyên tắc sinh hoạt đảng được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Trong đó, nổi bật là các buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, các cuộc hội thảo, hội thi, tọa đàm với chủ đề: tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ, việc xây dựng và hoàn thiện tiêu chí chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; việc đăng ký nội dung làm theo Bác của các tập thể và cá nhân…

Trong phương châm chỉ đạo, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm, từng đảng viên làm chủ thể để triển khai thực hiện, lấy việc nâng cao đạo đức công vụ là khâu đột phá với mục đích cao nhất là nâng cao tinh thần cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã lựa chọn đúng các nội dung đột phá để triển khai tích cực trong các năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối; xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Sơn Minh Thắng khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối đã có tác động trực tiếp và quan trọng, làm chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở Trung ương ngày càng vững mạnh. Tất cả những điều đó đã tạo nên một kết quả tổng hợp làm chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên, và đọng lại ở 3 nội dung chính: Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Với đặc thù của Đảng bộ Khối, những kết quả đó không chỉ dừng lại trong các cơ quan Trung ương mà nó tạo sức lan tỏa và tác động không nhỏ tới hệ thống chính trị và trong toàn quốc.

Nhân lên những điển hình

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, hiểu rõ điều này, thời gian qua, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã dành sự quan tâm lớn cho việc phát hiện những tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, từ đó tuyên dương để nhân rộng trong toàn Đảng bộ. Đến nay, ở cơ sở đã xuất hiện nhiều mô hình mới với cách làm thiết thực, sáng tạo, mang lại kết quả nhất định trong phục vụ nhân dân và trong công tác tham mưu về chủ trương, chính sách. Từ đó, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại các Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức các cuộc thi thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ

Tại các Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức các cuộc thi thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ.

Là một trong những tập thể xuất sắc được tôn vinh tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ Khối, Đảng bộ Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội từ khi thực hiện Chỉ thị 05 đến nay đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ với những cách làm mới, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: Tiếp nối việc thực hiện Chỉ thị 03, trên cơ sở những nội dung cụ thể trong Chỉ thị 05, Đảng ủy Thanh tra Bộ thống nhất quan điểm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, thực hiện có hiệu quả tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thanh tra viên.

Điểm nhấn là trong năm 2018, Đảng ủy Thanh tra Bộ nhân rộng mô hình báo cáo chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc và phát động phong trào thi đua với chủ đề xây dựng đơn vị “Kỷ cương, thân ái, đoàn kết, chất lượng” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giao các chi bộ nghiên cứu, viết và trình bày báo cáo chuyên đề trước toàn đảng bộ. Trong buổi sinh hoạt chuyên đề quý I/2018 của Đảng bộ mở rộng toàn đơn vị, 02 chi bộ đã thực hiện báo cáo chuyên đề “Kỷ cương” và “Thân ái” gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước toàn Đảng bộ Thanh tra Bộ.

Khác với các năm trước, chuyên đề chỉ được báo cáo trong tổ chức đảng, hiện nay đã mở rộng ra toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị. Có những công chức lần đầu tiên được sinh hoạt chuyên đề về Đảng, mà trực tiếp liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên rất xúc động và có phản hồi tích cực về cách thức sinh hoạt này. Nếu như sinh hoạt chi bộ trước đây được cho là hình thức, khô khan, tẻ nhạt, ít nội dung và ai cũng mong nhanh chóng kết thúc, thì việc sinh hoạt Đảng như hiện nay ở Thanh tra Bộ đang được cán bộ, công chức và người lao động chờ đợi như một món ăn tinh thần không thể thiếu.

Điều đặc biệt ở các chuyên đề, các báo cáo viên không chỉ trình bày, phân tích những nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh mà còn gắn chặt với các vấn đề thực tiễn công tác thanh tra diễn ra hàng ngày ở Thanh tra Bộ. Có thể nói, đó là một lần mỗi cán bộ, công chức, từ lãnh đạo đến chuyên viên và người lao động của đơn vị nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, hiểu được thế nào là “kỷ cương” để tuân thủ, hiểu được thế nào là “thân ái” để có thể sống chan hòa hơn với đồng chí, đồng nghiệp. Sau các chuyên đề được tổ chức, về cơ bản vấn đề nhận thức và cách thức làm việc của cán bộ, đảng viên và người lao động có cải thiện rõ rệt. Thanh tra Bộ được coi là một đơn vị có sự đoàn kết tốt và đó cũng là mục tiêu đi đến chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và người lao động khi nó gắn với thực tiễn nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, thông qua sự gương mẫu của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị.

Với nhiệm vụ chính trị được giao trong biên tập, xuất bản sách giáo dục, thời gian qua Đảng ủy Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần thiết thực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể, năm 2016, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống bao gồm hơn 10 cuốn dành cho học sinh từng lớp học từ cấp Tiểu học đến Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, do PGS.TS Nguyễn Văn Tùng chủ biên và nhóm tác giả biên soạn. Bộ sách dựa trên ý tưởng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua những câu chuyện đặc sắc từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ sách đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo góp ý, phản biện nâng cao chất lượng và nghiệm thu cho phép sử dụng trong nhà trường phổ thông từ năm 2016.

Các cán bộ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không chỉ giữ vai trò chủ lực trong việc xây dựng chương trình, hệ thống chủ đề bài học, đề cương nội dung, biên soạn, biên tập bộ sách mà còn chủ động tổ chức các lớp tập huấn dạy học bộ sách cho giáo viên thuộc các địa phương. Cho đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng bộ sách ở hơn 40 tỉnh, thành cả nước.

Kết quả thu được hết sức khả quan, qua hai năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018 đã có khoảng 4 triệu học sinh ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước được học bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống. Có thể nói, bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống là một việc đặc biệt thành công, có hiệu quả cao trong công tác xuất bản nhằm thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai các cuộc thi Ánh sáng soi đường trong thanh niên Khối được thực hiện nghiêm túc

Việc triển khai các cuộc thi Ánh sáng soi đường trong thanh niên Khối được thực hiện nghiêm túc

Từ hiệu quả của những tài liệu phục vụ dạy và học tập nêu trên, đồng chí Hoàng Lê Bách, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho rằng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một chủ trương chỉ đạo hết sức đúng đắn. Những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn có sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên hiệu quả giáo dục rõ rệt đối với các thế hệ học sinh trong nhà trường phổ thông. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì thế cũng đồng thời là một biện pháp hữu hiệu của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác hiệu quả, thường xuyên trong thời gian tiếp theo, đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Xác định đây là Chỉ thị rất quan trọng, trong quá trình triển khai Đảng bộ Khối đã gắn việc thực hiện Chỉ thị với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), coi thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nội dung giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống. Do đó, Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai toàn diện, sáng tạo để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Để làm điều đó, đồng chí Sơn Minh Thắng cho rằng Đảng bộ Khối phải tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ và lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị. Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện 4 nội dung đột phá, trọng tâm là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò nòng cốt của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng.

Cùng với đó, Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ Khối và trong xã hội với phương châm: “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Mặt khác, để việc thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả theo yêu cầu đề ra, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII./.

(Theo Đảng Cộng Sản)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: