Các Tổng Bí thư tiền nhiệm

Ông Trịnh Đình Cửu
 • Phụ trách Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nhiệm kỳ: 3 tháng 2, 1930 – 27 tháng 10, 1930

Ông Trần Phú
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
 • Nhiệm kỳ: 27 tháng 10, 1930 – 6 tháng 9, 1931

Ông Lê Hồng Phong
 • Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại Đảng Cộng sản Đông Dương. (21 tháng 6, 1934 – 31 tháng 3, 1935)
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. (31 tháng 3, 1935 – 26 tháng 7, 1936)

Ông Hà Huy Tập
 • Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại Đảng Cộng sản Đông Dương. (31 tháng 3, 1935 – 26 tháng 7, 1936)
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. (26 tháng 7, 1936 – 30 tháng 3, 1938)

Ông Nguyễn Văn Cừ
 • Chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
 • Nhiệm kỳ: 30 tháng 3, 1938 – 9 tháng 11, 1940

Ông Trường Chinh
 • Quyền Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. (Từ 1941)
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. (Từ 1951)
 • Nhiệm kỳ: 9 tháng 11, 1940 – 19 tháng 5, 1956

Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.
 • Nhiệm kỳ: 19 tháng 2, 1951 – 2 tháng 9, 1969

Ông Lê Duẩn
 • Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Từ 1976)
 • Nhiệm kỳ: 10 tháng 9, 1960 – 10 tháng 7, 1986

Ông Trường Chinh
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nhiệm kỳ: 14 tháng 7, 1986 – 18 tháng 12, 1986

Ông Nguyễn Văn Linh
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nhiệm kỳ: 18 tháng 12, 1986 – 28 tháng 6, 1991

Ông Đỗ Mười
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nhiệm kỳ: 28 tháng 6, 1991 – 26 tháng 12, 1997

Ông Lê Khả Phiêu
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nhiệm kỳ: 26 tháng 12, 1997 – 22 tháng 4, 2001

Ông Nông Đức Mạnh
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nhiệm kỳ: 22 tháng 4, 2001 – 19 tháng 1, 2011

Ông Nguyễn Phú Trọng
 • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Nhiệm kỳ: 19 tháng 1, 2011 – đến nay