Nguyễn Phú Trọng » Đảng Cộng Sản Việt Nam » Khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao khóa I

(Đảng Cộng Sản Việt Nam) - Sáng 27/3, tại Hà Nội, lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I cho 68 học viên đã được khai giảng tại Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những hoạt động đầu tiên nhằm thực hiện Đề án quy hoạch cấp cao của Đảng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI).

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học đã tới dự.

Trong 68 học viên có 21 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, 10 cán bộ đang công tác tại các bộ, ban, ngành trung ương và 37 cán bộ đang công tác tại các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Tô Huy Rứa nói chuyện với các học viên. Ảnh: VGP/Ngọc Hà

Đồng chí Tô Huy Rứa nói chuyện với các học viên. Ảnh: VGP/Ngọc Hà

Trong chương trình của khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu những thành tựu khoa học mới nhất liên quan đến những vấn đề cốt lõi, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhất là những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách đặt ra trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; các vấn đề xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng và quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; các vấn đề thế giới, thời đại, cũng như các vấn đề lý luận, kỹ năng, phương pháp công tác của người cán bộ lãnh đạo cao cấp.

Đồng chí Tô Huy Rứa đã yêu cầu các cơ quan tổ chức, cơ sở đào tạo, người dạy và người học phải nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của lớp học; tập trung làm tốt nhất công việc của mình để lớp học đạt được đầy đủ mục đích yêu cầu đề ra.

Các học viên cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ luật, tận dụng thời gian và cơ hội học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nhận thức, lý luận và kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

Đồng chí cũng yêu cầu các giảng viên tiếp tục hoàn thiện các chuyên đề giảng dạy và việc tổ chức đi thực tế phải hết sức thiết thực, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

NH (VGP)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.org
Thích và chia sẻ bài này trên: